ZARZĄDZENIE nr 203/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

ZARZĄDZENIE nr 203/2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 grudnia 2019 r.  
w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1696, 1815) oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej prace dyplomowe złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina, postanowiono przyznać:
1.     Dwa wyróżnienia w wysokości po 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla:
1)     Pani Izabeli Baranowskiej za pracęWycena środowiska metodą Willingess to Pay przez turystów odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy ",
2)    Pana Mateusza Fabisiaka za pracęBudynek pływalni miejskiej w Mosinie ".
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.