XX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 grudnia 2019 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 oraz punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025 po punkcie dotyczącym określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2) wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego
3) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio przed punktem dotyczącym zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
4) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice
5) projektu uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie
6) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina
7) projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina
8) projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020
9) projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
10) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
11) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025
12) stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego
13) projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie