Zarządzenie nr 20/06 z dnia 10 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 20/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lutego 2006 r.
 
Działając na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Uchwały LI/397/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r., w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
  1. Ogłosić przetarg pisemny na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Mosina.
  2. Przetarg pisemny będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności i uczciwej oraz równej konkurencji.
  3. Szczegółowe warunki przetargu określone są w “Specyfikacji warunków przetargu".
§ 2
  1. Powołać Komisję Przetargową w składzie:
1) Jerzy Wroński z-ca burmistrza
2) Wojciech Górny kier. Referatu Inwestycji
3) Maria Borowiak z-ca gł. księgowego
  1. Komisja Przetargowa będzie miała za zadanie przeprowadzić ocenę ofert, sporządzić protokół z postępowania i zarekomendować najlepszą ofertę do zatwierdzenia.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.