Zarządzenie Nr 204/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 204/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) a także zgodnie z art. 902¹ i 902² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 1418; 2882 obr. Mosina o łącznej pow. 145m², z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej - ulicy Poniatowskiego.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch