Zarządzenie Nr 99/06 z dnia 15 września 2006 r.

Zarządzenie Nr 99/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 września 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV W MIEŚCIE MOSINA - I etap w następującym składzie:
 
1.    Stanisław Dębiec - Przewodniczący,
2.    Maria Chodorowska - Z-ca przewodniczącego,
3.    Zygmunt Kmiecik,
4.    Adam Ejchorst,
5.    Bartosz Dmochowski - Sekretarz.
 
 
§ 2
Na Przewodniczącego Komisji powołuję Pana Stanisława Dębca. Przewodniczący Komisji rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§ 3
Na sekretarza Komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.