Zarządzenie Nr 24/06 z dnia 23 lutego 2006r.

Zarządzenie Nr 24/06
z dnia 23 lutego 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia działkę gruntu, położoną w Mosinie, stanowiącą własność Gminy Mosina zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997, oznaczoną ewidencyjnie jako działki numer 2622/22 obr. Mosina o powierzchni 1007 m².
 
 
§ 2.
 
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu stanowiącą drogę  - ul. Kozią w Pecnej  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22286 jako własność Adriana i Teresy małż. Wojciechowskich, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 12/2 obr. Pecna, o powierzchni 920 m².
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.