Zarządzenie Nr 25/06 z dnia 27 lutego 2006r.

Zarządzenie Nr 25/06

z dnia 27 lutego  2006r.

Burmistrza Gminy Mosina

 

w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę.

 

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Nabyć działki gruntu stanowiące drogę , oznaczoną ewidencyjnie jako:

1. nr 426 obr. Daszewice, ark. mapy 2, o powierzchni 346 m²,

2. nr 632 obr. Daszewice, ark. mapy 2, o powierzchni 300 m²,

zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.953 jako współwłasność na prawach wspólności ustawowej Panstwa Marka i Haliny małż. Kędziora.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.