Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 21/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 lutego 2006 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:
"Budowa oświetlenia drogowego w Pecnej, ul. Mosińska, zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Stanisław Józef Dębiec
2. Hanna Wożnikiewicz
3. Zygmunt Kmiecik
3. Wojciecha Górnego,
4. Adama Ejchorsta.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Stanisława Józefa Dębiec jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania