Zarządzenie Nr 208/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Krajkowie przeznaczonej do zamiany

ZARZĄDZENIE NR 208/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Krajkowie przeznaczonej do zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr ewid. 131/1 obr. Krajkowo będącą własnością Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej bliżej w Załączniku nastąpi na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej opisaną bliżej w § 4 w celu regulacji granic i poprawy warunków zagospodarowania zamienianych nieruchomości.
§ 4. Przedmiotem zamiany ze strony osoby fizycznej jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej stanowiącym nakład Gminy Mosina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 130/1 obr. Krajkowo, o powierzchni 2m2, przeznaczona zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi Krajkowo i Baranowo" zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/321/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r poz. 6617) pod tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem 1RM na rysunku planu.
§ 5. Gmina Mosina przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 131/1 obr. Krajkowo na rzecz osoby fizycznej, w zamian osoba fizyczna przeniesie własność nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 130/1 obr. Krajkowo na rzecz Gminy Mosina. Zamiana odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
§ 6. Zamiana w sposób określony w § 5 zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych poniesie Gmina Mosina.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 8. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Załącznik do zarządzenia. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany, położonej w Krajkowie, stanowiącej własność Gminy Mosina