Zarządzenie nr 28/2006 z 3 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 28/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 marca 2006r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie wykonawcy zadania: “Projekt budowlano-wykonawczy budowy systemu odprowadzania wód deszczowych w m. Pecna - rejon ul. Różanej.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Jerzego Wrońskiego,
2. Stanisława Józefa Dębca,
3. Marię Chodorowską,
4. Zygmunta Kmiecika,
5. Wojciecha Górnego,
6. Adama Ejchorsta,
7. Małgorzatę Piotrowską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Małgorzatę Piotrowską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.