Zarządzenie Nr 186/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE  NR 186/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 15.11.2019 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza 
na  czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
 
 
            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa  (Dz. U. z 2004 r. , nr 219, poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie tworzenia
w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów, zarządza się co następuje:
 
   § 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań
w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie, ustala się stały dyżur burmistrza.
 
   § 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Kierownika Referatu Organizacyjnego - Monikę Kujawską.
 
   § 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru burmistrza, określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru burmistrza oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pełniącemu jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem - Krzysztofowi Kaczmarkowi
 
   § 5. Kierownika stałego dyżuru zobowiązuje się do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:
                                                  
1/ pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,
2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
3/ sprzętu i materiałów biurowych,
4/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.
 
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch