Zarządzenie Nr 195/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza w czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narod

ZARZĄDZENIE NR 195/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 
z dnia 03 grudnia 2019 r.
 
w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza w czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
 
 
          Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. nr 219, poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) zarządza się co następuje:
 
   § 1. W czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia  działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny tworzy się w Urzędzie Miejskim w Mosinie główne stanowisko kierowania, na rzecz którego funkcjonuje stały dyżur.
 
§ 2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem głównego stanowiska kierowania burmistrza oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy Pani Marleny Zaleśnej - Tytyk.          
 
   § 3. Organizację ochrony i obrony głównego stanowiska kierowania burmistrza powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Krzysztofowi Kaczmarkowi, który w uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu Policji w Mosinie opracowuje „Plan ochrony Urzędu Miejskiego w Mosinie".
 
   § 4. Kierownik Referatu Organizacyjnego Pani Monika Kujawska dla prawidłowego funkcjonowania głównego stanowiska kierowania zapewnia niezbędne potrzeby materiałowe i logistyczne.
 
   § 5. Zasady organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza zawiera instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.
 
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch