Zarządzenie Nr 217/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 217/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 4 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz „AQUANET" Spółki Akcyjnej z siedzibą (61-492) Poznań, ul. Dolna Wilda 126, (REGON 630999119, NIP 7770003274) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234819 odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.:
1) 264/2 obr. Mosina, o pow. 0.1296 ha zapisanej w KW PO1M/00017999/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) pod tereny drogi zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem K-Z.
2) 1600/22; 1600/39 obr. Mosina, o łącznej pow. 0.2011 ha zapisanej w KW PO1M/00025011/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działki o nr ewid. 1600/22 wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast dla działki o nr ewid. 1600/39 pod tereny zabudowy usługowej.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w § 1 w zakresie pasów strefy ochronnej gruntu dla poszczególnych elementów infrastruktury umieszczonej na działkach nr ewid. 264/2, 1600/22, 1600/39 obr. Mosina zgodnie z załącznikami do zarządzenia, które wynoszą:
1) dla działki 264/2 łącznie 818,3 m2 na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 1a, 1b, 1c):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 93,8 m, strefa ochronna po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 818,3 m² ;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 93,8 m, strefa ochronna po 3 m od osi powierzchnia strefy ochronnej 534,5 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm);
c) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 92,8 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 450,9 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm).
2) dla działki 1600/22 łącznie 491,8 m2 na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 2a, 2b, 2c):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 35,8 m, strefa ochronna po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 357,2 m²;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 36,3 m, strefa ochronna po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 217,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 82,5 m²).
c) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 36,1 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 180,6 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm);
3) dla działki 1600/39 łącznie 484,3 m2 na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 3):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 15,3 m, strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 152,0 m²
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 14,8 m, strefa ochronna po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 88,8 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 33,5 m²);
c) wodociąg o średnicy 125 mm i długości 12,8 m, strefa ochronna po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 54,9 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 12,3 m²);
d) kanał sanitarny o średnicy 200 mm i długości 70,7 m, strefa ochronna po 2 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 289,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 54,7 m²);
e) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 15 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi powierzchnia strefy ochronnej 74,8 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm).
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasów strefy ochronnej opisanych w § 2 będzie polegać na:
1) utrzymaniu magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów o średnicy 250 mm i 125 mm, kanału odwaniającego zbiorniki o średnicy 600 mm oraz kanału sanitarnego o średnicy 200 mm;
2) przesyle wody za pośrednictwem magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów i kanału odwadniającego;
3) przesyle ścieków za pośrednictwem kanału sanitarnego o średnicy 200 mm;
4) nieutrudnionym dostępie do części działek o nr ewid. 264/2, 1600/22, 1600/39 obr. Mosina o wskazanych w § 2 zakresie i powierzchniach, w tym dotyczącym również wjazdu na tę działkę sprzętem, w szczególności w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz usunięcia awarii.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Załączniki do zarządzenia