Zarządzenie Nr 224/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 224/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 1603, 2215 z 2019 poz.730, 53), dalej Prawo zamówień publicznych, zarządza się, co następuje:

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch