Zarządzenie nr 10/06 z 18 stycznia 2006 r.

Zarządzenie nr 10 /06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2006 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zdań publicznych w 2006 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Uchwały        Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi  oraz Uchwały NR XLVIII/375/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2006 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    pomocy społecznej,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4)    działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi  i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
5)    ekologii, ochrony środowiska i przyrody,
6)    edukacji publicznej i wychowania.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 261 125,00  zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2006
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2006r.
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Pomoc żywnościowa
4 700
2.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Kolonie letnie pt. "Jesteśmy jedną rodziną"
8 000
3.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie letnie
16 000
4.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Wieczerza Wigilijna
3 500
 
Ogółem
32 200
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów "Pomocne Dłonie"
Wieczór Ballad i Romansów
2 150
2.
Mosiński Klub Żeglarski
Organizacja imprez plastycznych i muzycznych - Jubileusz 15-lecia MKŻ
3 000
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
Przygotowanie i organizacja Jubileuszu 60 rocznicy powstania Orkiestry Dętej
2 000
4.
Mosiński Ośrodek Kultury
Organizacja i prowadzenie ogniska muzycznego dla dzieci i młodzieży
8 600
5.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacji kulturalnej - "Zimowe spotkania z kulturą w Mosinie, Rogalinku i Daszewicach"
2 000
6.
Mosiński Ośrodek Kultury
Oferta kulturalna na wakacje - półkolonie w Daszewicach
1 000
7.
Mosiński Ośrodek Kultury
Wakacje z Dębami Rogalińskimi i Sztuką
2 000
8.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wyjazd do teatru w Poznaniu
2 000
9.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wyjazd do Szreniawy - Muzeum Rolnictwa
840
10.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wrocław - Panorama Racławicka, rynek i okolice
1 280
11.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wycieczka krajoznawczo-turystyczna
1 500
12.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
XII Jeździeckie Mistrzostwa Polskich Harcerzy
2 000
13.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Pokaz Kawalerii Harcerskiej podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej
630
14.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Pojutrze jest już dzisiaj
1 800
15.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Akcja Bohater Poznajemy Historię Powstania Wielkopolskiego
500
16.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Jubileusz 85-lecia ZHP i 60-lecia Harcerskiej Orkiestry Dętej
8 700
 
Ogółem
40 000
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Polski Związek Wędkarski Koło 28
Mosina "Hobby"
Organizacja konkursów wędkarskich dla dzieci
2 500
2.
Pomoc Maltańska Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Zorganizowanie wypoczynku letniego - wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny
3 000
3.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Start drużyny w szachowych rozgrywkach ligowych w Wielkopolsce
1 000
4.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Sekcja piłki nożnej i siatkowej
14 000
5.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Obóz sportowo-rekreacyjny
10 000
6.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Sekcja tańca i aerobiku
5 000
7.
Klub Sportowy
"1920 Mosina"
Obóz Sportowy w Wągrowcu
10 000
8.
Klub Sportowy
"1920 Mosina"
Realizacja całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej
106 050
9.
Mosiński Klub Żeglarski
Obóz żeglarski, szkoleniowo-wypoczynkowy po Wielkich Jeziorach Mazurskich
4 000
10.
Mosiński Klub Żeglarski
Lato pod żaglami
5 350
11.
Mosiński Klub Żeglarski
Cykl regat żeglarskich
1 500
12.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Zawody sportowo-rekreacyjno-rozrywkowe
2 000
13.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Harcerska akcja letnia obóz pod namiotami
3 000
14.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
 
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w Lubniewicach
8 100
15.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w terminie od 25.07-13.05.2006 r.
3 000
16.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz 23 Drużyny Harcerskiej
1 000
17.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Złota nutka na Rajdzie
500
 
Ogółem
180 000
 
 § 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi  i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusz Jakubiaka
Organizacja strzeleckiego turnieju partnerskich organizacji z Gmin Seelze i Mosina
4 000
 
 
 
§ 5
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Cztery pory roku w Wielkopolsce
4 000
 
 
§ 6
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wykłady dla rodziców, wolontariuszy i nauczycieli