Rejestr umów zawartych od 1.I.2020 r.

Prezentowany Rejestr Umów obejmuje zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Podstawą publikacji niniejszego rejestru jest:

Udostępnieniu podlegają informacje o zobowiązaniach tytułowanych jako umowa (dostawa, usługa czy robota budowlana), aneks oraz porozumienie - niezależnie od wartości, a także zlecenia ZUK i In-house (PUK), które przekraczają kwotę 12.300,00 zł brutto, zawierane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mosinie, podlegające rejestracji w Rejestrze Zobowiązań, z datą zawarcia od dnia 1 stycznia 2020 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich rejestracji. Dane są aktualizowane do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dane zobowiązanie zostało zawarte.

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych umów znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek (wzór wniosku) - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Rejestr umów, wraz z narzędziami do wyszukiwania, dostępny jest na dedykowanej stronie internetowej:

Rejestr umów