Zarządzenie nr 12/06 z 20 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 12/06
z dnia 20 stycznia 2006r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia działek gruntu
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
Nabyć działki gruntu stanowiące własność p. Janiny Rzeszutko zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34.272, oznaczone ewidencyjnie jako numer:
1.    1787/2 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 223 m²,
2.    1770/10 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 3645 m².
 
§ 2.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie zatwierdzonym Uchwałą Nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. opisane w § 1 działki gruntu przeznaczone są pod:
1.    działka o numerze ewidencyjnym 1787/2 w części pod tereny zieleni ogólnodostępnej (ZP)oraz w części pod aleję,
2.    działka o numerze ewidencyjnym 1770/10 w części pod tereny zieleni ogólnodostępnej (ZP), w części pod aleję i w części pod tereny usług sportu (US)
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania