Zarządzenie nr 13/06 z 26 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 13/06
z dnia 26 stycznia  2006r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę publiczną
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działkę gruntu stanowiącą drogę publiczną, oznaczona ewidencyjnie jako nr 157 obr. Wiórek, ark. mapy 2, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23.505 jako własność Jana Hieronima Paweli
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.