Zarządzenie nr 14/06 z 31 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 14/06
z dnia 31 stycznia  2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę publiczną
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działkę gruntu stanowiącą drogę publiczną, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 2458/14 obr. Mosina, ark. mapy 40, o powierzchni 2697 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 16.694 jako współwłasność do 1/2 Macieja Jasińskiego i Witolda Jasińskiego.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.