Zarządzenie nr 9/06 z 16 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 9/06
z dnia 16 stycznia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia działki gruntu, położone w Mosinie, stanowiące własność Gminy Mosina, oznaczone ewidencyjnie jako działki numer:
1.    2622/21 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 1017 m², zapisana w Kw 21997,
2.    2622/41 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 933 m², zapisana w Kw 21997,
3.    2622/42 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 931 m², zapisana w Kw 21997,
4.    2622/43 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 928 m², zapisana w Kw 21997,
5.    2622/44 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 949 m², zapisana w Kw 21997,
6.    2622/47 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 957 m², zapisana w Kw 21997,
7.    263/13 obr. Mosina, ark. mapy 26, o powierzchni 1503 m², zapisana w Kw 25522,
8.    263/14 obr. Mosina, ark. mapy 26, o powierzchni 1452 m², zapisana w Kw 25522,
9.    263/15 obr. Mosina, ark. mapy 26, o powierzchni 1568 m², zapisana w Kw 25522.
 
 
§ 2.
 
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina nieruchomośc  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 20922 na rzecz Hanny Teresy Dublaga oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2764 obr. Mosina, o powierzchni 14099 m².
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.