Zarządzenie nr 23/06 z 23 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 23

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie Mosina.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z póż. zmian.)zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie określa:

 1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwanej dalej “ustawą" zatrudnionych w samorządowych instytucjach kultury Gminy Mosina.
 2. wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w pkt 1.

 

 

§ 2

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. uprawniony - osoby zatrudnione na stanowiskach Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie oraz Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego Mosińskiego Ośrodka Kultury.
 2. rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) poprzedzający rok w którym przyznaje się nagrodę roczną.

 

 

§ 3

Nagroda roczna może być przyznana za rok obrotowy, jeżeli w danym roku samorządowa instytucja kultury:

 1. uzyskała dodatni wynik finansowy
 2. wykonała zgodnie z prawem plan finansowy
 3. efektywnie realizowała zadania i cele statutowe

§ 4

Nagroda roczna może być przyznawana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym czasie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano z nim umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

 

 

§ 5

 1. Nagrodę roczną kierownikom samorządowych instytucji kultury Gminy Mosina przyznaje z własnej inicjatywy Burmistrz Gminy Mosina.
 2. Nagrodę roczną pozostałym uprawnionym przyznaje osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Wysokość nagrody rocznej przyznawanej uprawnionym nie może przekroczyć trzykrotności ich ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

 

§ 6

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom samorządowych instytucji kultury Gminy Mosina stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik

do zarządzenia Nr 23

Burmistrza Gminy Mosina

Z dnia 23 lutego 2006 roku

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

 

Mosina, dnia ............................

(nazwa instytucji kultury i jej siedziba)

Wnioskodawca:

.......................................................................................

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego
 2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego .................................................................................
 3. Data objęcia stanowiska ................................................................................................................
 4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany ................................

(w złotych i słownie)

 1. Proponowana wysokość nagrody wraz z jej uzasadnieniem .............................................................
 2. Informacja o wpływie nagrody rocznej na sytuację finansową samorządowej instytucji kultury ..........

 

..........................................................................................

(pisemne potwierdzenie przyznania nagrody)