Zarządzenie nr 16/2006 z 2 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 16/06
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 02.02.2006 r.
 
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na : "WYKONANIE TRYBUN NA STADIONIE W MOSINIE - ETAP II" , poprzez:wykonanie konstrukcji trybuny trzyrzędowej schodkowej betonowej z zamontowaniem siedzisk z pcw , schodami wejściowymi , chodnikiem oraz wykonanie ziemnej skarpy z tyłu trybun - etap II
w składzie:
 
1. JERZY WROŃSKI - przewodniczący
2. STANISŁAW DĘBIEC - członek
3. MARIA CHODOROWSKA - członek
4. WOJCIECH GÓRNY - sekretarz
5. WALDEMAR DEMUTH - członek
 
§2
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .