Zarządzenie Nr 22/06 z dnia 17 lutego 2006r.

Zarządzenie Nr 22/06
z dnia 17 lutego 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 w późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: sporządzanie operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości dla celów:
I.    zbycia działek - 50 działek,
II.    ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - 50 działek,
III.   ustalenia  wysokości opłaty planistycznej - 100 działek
IV.  aktualizacji opłaty rocznej użytkowania wieczystego gruntów - 120 działek
V.    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 działek
w składzie:
 
1. Jerzy Wroński - przewodniczący
2. Stanisław Dębiec - członek
3. Elżbieta Kaczmarek - członek
4. Magdalena Trzpil - członek
 
§ 2.
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert.
 
§ 3.
1. Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.