Zarządzenie Nr 29/06 z dnia 3 marca 2006r.

Zarządzenie  Nr 29/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 marca 2006r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Wyznaczam członka Komisji Przetargowej Stanisława Dębca na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina ogłoszonych na dzień 16 marca 2006r.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.