Zarządzenie nr 61/06 z dnia 26 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 61 /2006/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 26. 05. 2006 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
 
Na podstawie art. 104 1-3 ustawy z dnia 28 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 12/2005/ Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
  2. "Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze organizuje kierownik jednostki według zasad określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).Wnioski o zatrudnienie na inne stanowiska zainteresowane osoby składają Sekretarzowi wraz z listem motywacyjnym, życiorysem (cv) zawierającym oświadczenie wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie i kwalifikacje"
  3. w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  4. "Urlopy udzielane są zgodnie z rocznym planem urlopów, ustalanym do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, z wyłączeniem urlopów, o których mowa w art. 1672 Kodeksu pracy, udzielanych na żądanie pracownika".
  5. w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  6. "3. Na wniosek pracownika urlop na żądanie może być udzielony w dniach lub w godzinach, w wymiarze nie przekraczającym 4 dni urlopu w roku kalendarzowym".
  7. w § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" Rozliczenie udzielonego czasu wolnego, o którym mowa w ust.1 odbywa się, w przyjętym okresie rozliczeniowym, poprzez:
  1. w § 49 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1, przysługuje wynagrodzenie, jeżeli pracownik skorzystał z jednej z form o których mowa w ust. 3"
 
§ 2
 
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.