Zarządzenie nr 43/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 kwietnia 2006 roku.
 
w sprawie : wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
Z dniem 21 kwietnia 2006r. traci moc Zarządzenie Nr 155/03 Burmistrza Mosiny z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.