Zarządzenie nr 44/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 44/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 kwietnia 2006r.
 
w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie niektórych usług komunalnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz.33), zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
I. Posiadanie finansowego, kadrowego i technicznego potencjału umożliwiającego
zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w terminie
od dnia 13 października 2006r.
II. Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w :
  1. miejsca postojowe,
  2. miejsce do mycia pojazdów i pojemników lub udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie , przez przedłożenie stosownej umowy,
  3. pomieszczenia magazynowe,
  4. stanowisko do belowania wyposażone w belownicę.
III. Dysponowanie na terenie Gminy Mosina nieruchomością przeznaczoną na punkt do
odbioru odpadów problemowych takich jak: odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (m.in. baterie, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach itp.) itp.
Przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.
Punkt należy wyposażyć w specjalistyczne pojemniki oznaczone logo firmy.
IV. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym, w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego, następującego rodzaju:
  1. pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych, o różnych pojemnościach
  2. pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,0 - 2,5m 3
w ujednoliconym kolorze: niebieskim na makulaturę, żółtym na plastik, zielonym na szkło kolorowe, białym na szkło białe,
  1. workami foliowymi do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów.
V. Dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów następującego rodzaju:
1. pojazdy bezpylne,
2. pojazdy bramkowe,
3. pojazdy hakowe wyposażone w urządzenie typu HDS,
4. pojazdy ciężarowe.
Pojazdy przed rozpoczęciem działalności należy oznakować nazwą firmy .
Posiadany sprzęt musi zapewniać właściwy standard sanitarny świadczonych usług.
Przez właściwy standard sanitarny należy rozumieć możliwość techniczną i organizacyjną utrzymania stałej częstotliwości opróżniania pojemników i kontenerów na odpady, określonej w przepisach prawa miejscowego.
VI. Posiadanie sprzętu komputerowego i informatycznego pozwalającego na:
1. gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego, celem przekazywania do Urzędu Miejskiego w Mosinie informacji wynikających z wydanego zezwolenia,
2. prowadzenie ewidencji przekazanych przez usługobiorców selektywnie odpadów, celem obliczenia średniego poziomu selekcji i naliczania zniżki w opłatach.
Dopuszcza się zlecenie zadań wymienionych w punkcie 1 i 2 specjalistycznej firmie, pod warunkiem udokumentowania tego poprzez przedłożenie stosownej umowy.
VII. Posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów.
 
§ 2
 
Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1. Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. ( Dz.U.z 2002r. Nr 193, poz. 1617 ).
2. Dysponowanie miejscem dla garażowania pojazdu asenizacyjnego w pomieszczeniach zamkniętych lub na zorganizowanych parkingach samochodowych, wytyczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
§ 3
 
Określa się wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
1. Posiadanie krytego samochodu przystosowanego do bezpiecznego i humanitarnego
transportu zwierząt.
2. Posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt:
a) poskramiacz do łapania dużych zwierząt / pręt z linką i lassem /,
b) poskramiacz z siatki do łapania małych zwierząt,
c) specjalne rękawice chroniące przed pogryzieniem.
3. Posiadanie klatek małych, średnich i dużych (o szerokości odpowiednio - 30; 40
i 50 cm i długościach odpowiednio -0,60; 0,80 i 1,0 m), umożliwiające swobodne
przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej. Klatki muszą posiadać podłogi
zapewniające przyczepność kończyn oraz możliwość utrzymania higieny w czasie
transportu.
 
§ 4
 
Określa się wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
1. Dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności:
- klatki dla psów,
- klatki dla kotów,
- pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny,
- chłodnie do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,
- urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Mosinie i w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych oraz w “Merkuriuszu Mosińskim".