Zarządzenie nr 63/06 z 13 czerwca 2006 r.

Zarządzenie nr 63/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 czerwca 2006 r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania :
-    organizacja turniejów szachowych
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 63/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 czerwca 2006r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
 
Na podstawie art.11 ust.2, art.12 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.)
 
Burmistrz Gminy Mosina :
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w podanym obszarze w roku 2006
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - organizacja turniejów szachowych.
 1300 zł.
 
1.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane  w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 
4.    Realizacji poszczególnych zadań, na które zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, nie może  zakończyć się później niż 31 grudnia 2006 r.
 
5.    Oferty  zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących  kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
6.    Termin składania ofert upływa z dniem 14 lipca 2006 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
7.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2005 i 2006.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2005 rok
2006 rok
1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
121 580 zł.
138 550 zł.
Z kwoty 185 925 zł. w roku 2005 przekazano podległym jednostkom organizacyjnym kwotę  5 000 zł.