Zarządzenie nr 59/06 z 18 maja 2006 r.

Zarządzenie nr 59/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2006 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zdań publicznych w 2006 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi  oraz Uchwały NR XLVIII/375/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2006 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, na realizację zadania :
 
1)    zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina,
2)    upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży,
3)    organizacja konkursu wędkarskiego na terenie Gminy Mosina,
4)    warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,
5)    szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla wolontariuszy.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 31 700,00  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset zlotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia zostały zaplanowane w budżecie  Gminy Mosina  na rok 2006.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 59/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2006r.
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska i przyrody :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Okręg w Poznaniu
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina
 22 000
 
Ogółem
22 000
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów "Pomocne Dłonie"
Szkolenie z zakresu profilaktyki i uzależnień
1 700
 
Ogółem
1 700
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Polski Związek Wędkarski Koło 28
Mosina "Hobby"
Organizacja konkursu wędkarskiego na terenie Gminy Mosina
2 000
2.
Mosiński Klub Żeglarski
Kurs na stopień żeglarza jachtowego
3 000
3.
Mosiński Klub Żeglarski
Udział i reprezentowanie Klubu i Gminy na regatach WOZŻ
1 000
 
Ogółem
6 000
 
 
§ 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka "Inspiracja"
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców "Wychowanie bez porażek"
2 000
 
Ogółem
2 000