Zarządzenie nr 41/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 34/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 kwietnia 2006
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:
“Audyt energetyczny 13 budynków przedszkoli i szkół na obszarze gminy Mosina"
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
  1. Jerzego Wrońskiego,
  2. Marię Chodorowską,
  3. Wojciecha Górnego,
  4. Adama Ejchorsta,
  5. Piotra Przybysza,
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Piotra Przybysza jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.