Zarządzenie Nr 83/06 z dnia 24 lipca 2006r.

Zarządzenie Nr 83/06
z dnia 24 lipca 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu § 4 pkt 3 i § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.    Przeznacza się do zbycia działki gruntu, położone w Mosinie, stanowiące własność Gminy Mosina, oznaczone ewidencyjnie jako działki numer:
1)    327/6 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 637 m²,
2)    328/2 obr. Mosina , ark. mapy 2, o powierzchni 675 m²
      zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30486 jako własność
      Gminy Mosina.
2.   Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
      mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej, zatwierdzonym Uchwałą Rady
      Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001r. Nr XLIX/415/01 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp
      Nr 162, poz. 4488 z dnia 21.12.2001r. opisane w ust. 1 działki stanowią jedność
      gospodarczą  i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną
      na rysunku planu symbolem M.
§ 2.
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za:
1)    przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 39012 na rzecz Państwa Wiesława i Emilii małż. Skibińskich na zasadach wspólności ustawowej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 331/3 obr. Mosina, o powierzchni 383 m², zgodnie z decyzją z dnia 16 lipca 2004r. Nr PP 7331/127/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową,
2)    pozostałą do rozliczenia kwotę odszkodowania za działki gruntu stanowiące, na podstawie wyżej opisanej decyzji Burmistrza Gminy Mosina, drogi publiczne.  
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.