Zarządzenie nr 69/06 z dnia 20 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 69 /2006/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20. 06. 2006 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 11/2005/ Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 27 dodaje się ust. 28 w brzmieniu:
"28. Prowadzenie zadań z zakresu pożytku publicznego i pomocy publicznej"
 
2) w § 27 dodaje się ust. 29 w brzmieniu:
"29. Przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych i imprez masowych"
 
3) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg, oświetlenia dróg i ulic, sieci wodociągowej, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków, budowy, przebudowy i remontów obiektów oświatowych, służby zdrowia oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy, w tym:
 1. programowanie
 2. organizowanie przetargów
 3. współpraca z projektantami
 4. przygotowywanie umów
 5. nadzór nad wykonawstwem
 6. organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji.
4) w § 29 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
"17. Prowadzenie procedury oddziaływania inwestycji na środowisko, przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji"
 
5) w § 29 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
"18. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości"
 
6) w § 29 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:
"19. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych, przejęcie przez Gminę tych obowiązków".
 
7) w § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, księgi kontroli zewnętrznych".
 
8) w § 31 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:
"21. Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie Gminy Mosina"
 
9) w § 31 dodaje się ust. 22 w brzmieniu:
"22. Zapewnienie w budżecie Gminy i przekazywanie szkołom środków na wypłacenie stypendiów naukowych i za wybitne osiągnięcia sportowe."
 
10) w § 31 dodaje się ust. 23 w brzmieniu:
"23. Przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego".
 
11) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu, w tym organizowanie przetargów oraz przygotowywanie umów"
 
12) § 33 otrzymuje brzmienie:
 1. "Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności:
 1. prowadzenie ewidencji ludności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 2. współpraca z wojskowymi komendami uzupełnień, urzędami skarbowymi, szkołami oraz policją w celu zapewnienia tym jednostkom prawidłowego funkcjonowania,
 3. przekazywanie danych aktualizacyjnych do organów prowadzących ewidencję ludności oraz powiadamianie obywateli o nadaniu numeru PESEL.
2. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych:
 1. załatwianie wniosków o wydanie dowodów osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 3. współpraca z odpowiednimi instytucjami w celu zapewnienia prawidłowego działania stanowiska pracy do załatwiania wniosków o wydanie dowodów osobistych
3. Prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. współpraca z innymi urzędami w celu zapewnienia prawidłowej aktualizacji rejestru wyborców,
 2. sporządzanie spisów wyborców
4. Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 
5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 
6. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz prowadzenia rejestru wyborców.
7. Prowadzenie archiwum zakładowego."
 
13) w § 36 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków."
 
14) § 43 otrzymuje brzmienie:
"Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, aktualizacja tych aktów i wydawanie z nich odpisów skróconych i zupełnych.
 3. Transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach
 4. stanu cywilnego.
 5. Współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk.
 7. Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy “Prawo o aktach stanu cywilnego", “Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" oraz innych aktów prawnych.
 8. Uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 9. Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.
 10. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
 11. Archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Poznaniu."
15) § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Podstawę przygotowania odpowiedzi stanowią materiały właściwych merytorycznie referatów i gminnych jednostek organizacyjnych, dostarczone do Biura Rady Miejskiej najpóźniej na dzień przed upływem terminu określonego w § 50 ust. 1"
 
16) § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Biuro Rady Miejskiej raz na rok, nie później niż do 30 marca roku następnego przygotowuje pisemną informację o wykonaniu uchwał Rady za rok poprzedni."
 
17) § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Podstawę opracowania informacji, o której mowa w ust.1, stanowią materiały sprawozdawcze dotyczące roku poprzedniego dostarczone nie później niż do 15 marca roku następnego przez referaty i gminne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację uchwał objętych informacją."
 
§ 2
 
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.