Zarządzenie Nr 95/06 z dnia 11 września 2006 r.

Zarządzenie nr 95/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 września 2006 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zdań publicznych w 2006 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy              z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi  oraz Uchwały NR XLVIII/375/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia                     27 października 2005 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w tym Promocji Gminy.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 4 700,00  (słownie: cztery tysiące siedemset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się                    w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2006
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  95/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 września 2006r.
 
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w tym Promocji Gminy:
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Promocja Gminy i twórców kultury związanych z Gminą oraz prezentacją dorobku Chóru
4 700,00