Zarządzenie Nr 91/06 z dnia 9 sierpnia 2006r.

Zarządzenie Nr 91/06
z dnia 9 sierpnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: nabycia gruntu stanowiącego drogę
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działki gruntu stanowiące drogę publiczną, oznaczone ewidencyjnie jako:
1.    nr 2163/3 obr. Mosina ark. mapy 37, o powierzchni 1316 m²,
2.    nr 2153/4 obr. Mosina ark. mapy 37, o powierzchni 1282 m²
zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19413 jako własność Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedziba w Mosinie
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania