Zarządzenie Nr 92/06 z dnia 22 sierpnia 2006r.

Zarządzenie Nr 92/06
z dnia 22 sierpnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
w sprawie: przyznania odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi
                  publiczne.
 
 
    Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyznaję odszkodowanie  w wysokości 19280,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) na rzecz Pana Sławomira Wrzesińskiego za grunt stanowiący drogę publiczną - działka nr 33/16 obr. Mieczewo, która z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina  w dniu 22 sierpnia 2001r. nr PN 7414-33/2001, przeszła na własność Gminy Mosina z dniem 6 września 2001r. t.j. z dniem, w którym w/w decyzja stała się ostateczna.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji
i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.