Zarządzenie Nr 96/06 z dnia 14 września 2006r.

Zarządzenie Nr 96
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 września 2006 r.
 
w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2007.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.77 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonać z urzędu  aktualizacji  wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na terenie Miasta i Gminy Mosina.
 
 
§ 2.
 
Aktualizacji opłat rocznych o których mowa w § 1  przeprowadzić  na podstawie wartości nieruchomości gruntowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.