Zarządzenie nr 117/06 z dnia 28 listopada 2006 r.

Zarządzenie nr 117/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
 
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
3. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
4. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
5.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska,  przyrody i zwierząt
6.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa        w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie, prowadzących działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia 117/06
Burmistrza Gminy Mosina
Z dnia 28 listopada 2006r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXV/474/06 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina                                    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I Etap Otwartego Konkursu Ofert                         w 2007 r.
 
1.    Celem I Etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych przewidzianych do realizacji w roku 2007.
 
Burmistrz Gminy Mosina :
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
3. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
4. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
5.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody
6.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
Ogólna kwota dotacji przyznana na realizacje powyższych zadań w ramach I Etapu Otwartego Konkursu Ofert wynosi 230 000 zł
 
1.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi                         w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane  w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania                         w stosunku do złożonej oferty.
 
4.    Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2007 i kończy się nie później niż            31 grudnia 2007 roku.
 
5.    Oferty  zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących  kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
6.    Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2006r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
7.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2005 i 2006.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2005 rok
2006 rok
1.
Wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
-
1700 zł
2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
202 366 zł.
187 000 zł
4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocja Gminy
23 085 zł
53 100 zł
 
Ekologia, ochrona środowiska i przyrody
-
26 000 zł
5.
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2 500 zł
2 925 zł
6.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7 500 zł
-
7.
Pomocy społecznej
5 520 zł
16 200 zł
Podległym jednostkom organizacyjnym przekazano kwotę  16 600 zł.