Zarządzenie Nr 2/XII/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 2/XII//2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 5 grudnia 2006r.
 
w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.2 pkt. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 ze zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Odwołuję z dniem 5 grudnia 2006 roku Pana Stanisława Dębca ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 2
Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem oraz jest zobowiązany do wykorzystania zaległego i bieżącego urlopu. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się z dniem zaprzestania pobierania zasiłku lub wynagrodzenia z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania