Zarządzenie Nr 4/XII/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r.

 
ZARZĄDZENIE NR 4/XII/06
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powołania I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
na podstawie art. 26 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
Z dniem 7 grudnia 2006 roku powołuję Pana Przemysława Pniewskiego na stanowisko
I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 2
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.