Zarządzenie Nr 5/XII/2006 z dnia 7 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 5/XII/2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2006 r.
 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 60/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 października 2005 r. dotyczącego zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Traci moc zarządzenie nr 60/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 października 2005 dotyczące zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.