Zarządzenie Nr 8/XII/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 8/XII/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na “Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2007", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Jerzego Wrońskiego,
2. Marię Chodorowską,
3. Adama Ejchorsta,
4. Aleksandrę Tuliszkę,
5. Magdalenę Bączyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Bączyk jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.