Nadzwyczajna XXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 marca 2020 r.

Nagranie audiovideo  
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) wyboru nadzorującego sporządzenie protokołu w osobie radnego Michała Kleibra
2) wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 9 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KAMIENNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno
3) usunięcia z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 całego pkt 3) w paragrafie 1 dotyczącego upoważnień Burmistrza Gminy Mosina oraz dwóch ostatnich akapitów uzasadnienia
4) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
5) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
6) projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina
7) projektu uchwały w sprawie częściowego zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania
8) projektu uchwały w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego
9) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Kamienna” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno