Zarządzenie Nr 112/06 z dnia 16 października 2006r.

Zarządzenie Nr 112/06
z dnia 16 października 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przyjęcia darowizny od Województwa Wielkopolskiego
 
 
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr LXV/479/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006r. w sprawie przyjęcia darowizny od Województwa Wielkopolskiego
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się darowiznę  od Województwa Wielkopolskiego o wartości 182.524,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote) nieruchomości położonej w Krosinku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
1.    nr 126/14 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 164 m²,
2.    nr 126/15 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 1337 m²,
3.    nr 126/16 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 3209 m²,
4.    nr 126/21 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 942 m²
zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 36677 na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania