Zarządzenie Nr 3/XII/06 z dnia 7 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 3/XII/06
z dnia 7 grudnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: nabycia gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działkę gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego w celu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Łąkowej i Różanej w miejscowości Pecna Gmina Mosina, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 45 obr. Tarnowo Stare Gmina Czempiń, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie Kw nr 42885 jako własność Rolniczej Korporacji Spółdzielczej z siedziba w Czempiniu.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania