Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ
Załączniki nr 1,3 i 4 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 5 do SIWZ  - Wzór umowy
Załączniki do umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ - Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet
Załącznik nr 7 do SIWZ - SSTWiOR
Załącznik nr 8 cz.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz.2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz.3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz.4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz.5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz.6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 cz.7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa