Zarządzenie Nr 11/XII/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 11/XII /06
z dnia 29 grudnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o.
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr V/33/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się darowiznę  od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o. 62-050 Mosina Sowiniec 1 stanowiącej równowartość nakładów inwestycyjnych w kwocie 329 865,33 zł brutto  (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 33/100) stanowiących nawierzchnię z kostki "POSTBRUK" na drogach będących w zasobie dróg gminnych położonych  we wsi Sowiniec oznaczonych ewidencyjnie jako nr 29/37 i 18/7 obr. Sowiniec.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania