Zarządzenie nr 35/06 z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie nr 35/06

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Krajkowo, Baranowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/234/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/42/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo odbędą się w dniu 12 maja 2006 r. o godz. 19.00 w budynku strażnicy OSP w Krajkowie.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krajkowo, Baranowo jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.