Zarządzenie nr 45/III/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i

ZARZĄDZENIE NR 45/III/07
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 20 MARCA 2007 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej członków
 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W zarządzeniu Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej członków wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 4. Na członków Komisji powołuje się:
1)    Sławomira Ambrożewicza,
2)    Tomasza Mazurczaka,
3)    Michalinę Szeligę.";
 
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 5. Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ambrożewicza jako przewodniczącego Komisji.";
 
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 7. Spośród członków komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako sekretarza Komisji.".
 
§ 2.
 
Traci moc Zarządzenie nr 85/05 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej członków.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.