Zarządzenie Nr 53/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 53/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 53/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
262/5
1350
80.500,00
2.
262/7
3421
203.500,00
3.
262/9
2638
157.000,00
4.
262/12
2339
140.000,00
5.
263/2, 266/7
1715
111.000,00
6.
263/3
1595
95.000,00
7.
263/4
1595
95.000,00
8.
263/5
1596
95.000,00
9.
263/6
1561
93.000,00
10.
263/7
1494
89.000,00
11.
263/8
1424
85.000,00
12.
263/12
1545
92.000,00
13.
266/4
1710
102.000,00
14.
266/5
1937
115.000,00
15.
266/6
1775
106.000,00
16.
266/10
1763
105.000,00
17.
266/11
1985
118.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, uchwalonym dla terenu połozonego między ul. Konopnickiej a torem kolejowym Mosina - Osowa Góra wraz z terenami przyległymi do torów  w kierunku Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXIII/201/04 z dnia 14 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp  Nr 103, poz. 2075) wymienione w wykazie nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną na rysunku planu symbolem MN.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.