XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja 2020 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) nadania nowego brzmienia punktowi 5 porządku obrad: Wyrażenie woli współdziałania Gminy Mosina z Gminą Kórnik w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik (uchwała)
2) zmiany brzmienia punktu 6 porządku obrad polegającej na pozostawieniu w nawiasie samego wyrazu: uchwała
3) projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik
4) zwolnienia wszystkich przedsiębiorców zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy Mosina z podatku od nieruchomości - grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wysokości 30% kwoty wynikającej z decyzji podatkowej na rok 2020
5) zastąpienia w paragrafie 3 i 6 zapisu podatnik deklarujący na podatnik wnioskujący o
6) wykreślenia w paragrafie 5 ustęp 2 zapisu: "obliczone jako stosunek łącznych obrotów" oraz dodanie po zapisie "przyznanie zwolnienia" słowa "lub"
7) projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
8) projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina
9) projektu uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
10) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
11) rozszerzenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez wprowadzenie w rozdziale 1 paragraf 1 ustęp 1 punkt 2 zakresu: montażu w systemy grzewcze kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych dla celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej
12) projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
13) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego kąpieliska „Glinianki”
14) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „PIWONIOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki
15) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „JAŁOWCOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina z wprowadzoną autopoprawką
16) projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina z wprowadzoną autopoprawką
17) projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P
18) projektu uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 42 w miejscowości Bolesławiec
19) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 grudnia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.20.2019) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
20) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina i jej jednostki organizacyjne w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
21) wcześniejszego niż o godz. 16.00 rozpoczynania sesji Rady Miejskiej w Mosinie
22) wcześniejszego niż o godz. 17.00 rozpoczynania posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mosinie
23) pominięcia na sesji Rady Miejskiej w Mosinie omawiania projektów uchwał przez kierowników referatów i ograniczenia się do dyskusji